SynthphoNYC music CD
go to top without refresh
George Philip Birney
George Philip Birney
the latest most recent publication

This is an overview of my recent work.
De meest recente productie.

QUOTE OF THE DAY

"A book is only old after it has been read. Until that moment, it is new." - - George Philip Birney


Recent

DE MARINIER UIT SOERABAJA

Vertelling: Adolf Birney - Dolf Sie Birnie.
Eindproductie: George Philip Birney

paperback

628 pagina's 6"x 9"

PAPERBACK EU - ISBN 1983195227 Amazon DE

Dit boek is tot stand gekomen vanuit een document dat mijn wijlen vader Adolf Birney (28 sep 1925 - 15 dec 2005) heeft nagelaten, hetwelk zijn vertelling is over zijn leven als onwettig geboren halfbloed en later als Tolk (verhoorsafdeling) bij de Veiligheids Dienst Mariniers Brigade (V.D.M.B.) in het voormalig Nederlands Oost Indië.

De periode van het verhaal gaat van 1925 tot 1950, gedurende welke hij fysiek en vooral geestelijk beschadigd geraakte, vanaf zijn prille jeugd binnen de familie en school, en later tijdens de gruwelijkheden van de Japanse bezetting en de Merdeka guerrilla voorafgaande de herrijzenis van de staat van Indonesië. In 1950 repatrieerde hij naar Nederland alwaar hij een gezin stichtte waarin hij gedreven door de opgelopen trauma's de oorlog voortzette, met alle vreselijke gevolgen van dien, e.e.a. te lezen in de op waarheid gebaseerde roman “De tolk van Java” (waarin ik de rol van “Phil” vervulde) geschreven door Alfred Birney, mijn tweelingbroer.

Het originele manuscript van mijn vader "Geboren om te verliezen - Born to lose" was door Alfred aangewend als informatie bron voor zijn roman, waarin de namen van personen fictief zijn, in tegenstelling tot die van hen in dit boek. In geen enkel opzicht “vervangt” het ene boek het andere, noch concurreren deze onderling. Beide boeken staan op zichzelf.

Na diverse aanvaringen met mijn vader, besloot ik hem voorgoed de rug toe te keren, als straf voor wat hij mij had aangedaan. Pas in het jaar 2018 kreeg ik zijn document onder ogen, en zo begon ik hem eindelijk te begrijpen, en uiteindelijk te vergeven. Uit wroeging, medegevoel en respect heb ik dan ook zijn document geheel overgetypt en gecorrigeerd, en uiteindelijk conform zijn laatste wens als boek uitgebracht.

Het boek is dan ook drie verhalen in één:

1. een onwettig geboren halfbloed in de duistere (Nederlands Oost) Indische samenleving
2. de gruwelen van de guerrilla oorlog door de Japanse militairen en de Merdeka extremisten
3. de strijd van de Mariniers in de militaire en politieke oorlog tijdens de opkomst van de onafhankelijke staat Indonesië


Het oorspronkelijke manuscript kwam tot stand in de jaren '60, echter verdween onder mysterieuze omstandigheden na een gecompliceerde echtscheiding. In de jaren '80 schreef mijn vader voor de tweede maal zijn gehele verhaal, wat nu ongewijzigd te lezen is in dit boek.

Ik weet echter dat mijn vader juist niet geboren was om te verliezen, maar eerder om te strijden, zijn gehele leven, in alle mogelijke opzichten. Om die reden heb ik dan ook niet de oorspronkelijke titel van zijn manuscript "Geboren om te verliezen - Born to lose" gedupliceerd, maar heb ik de titel dan ook in het meer feitelijke "Marinier uit Soerabaja" gewijzigd, voor wie hij werkelijk was in hart en nieren. Ik heb hem menigmaal horen zeggen: “Eens een Marinier, altijd een Marinier”.
Voordat ik het manuscript "Born to lose" had gelezen, verkeerde ik nog steeds in onbegrip jegens mijn vader. De eerste 13 jaren van mijn leven waren namelijk bijzonder zwaar, onder de hardheid van mijn vader die als het ware de oorlog met zich mee had genomen naar zijn gezin. Hij sloeg zijn kinderen en zijn vrouw nagenoeg dagelijks. Het ging zelfs zo ver dat ik hem met een mes wilde vermoorden. Toen werd het mijn moeder opeens volkomen duidelijk dat een onmiddellijke scheiding de enige uitweg was. De dag erop werden de vijf kinderen door de politie weg gehaald en naar een kindertehuis verplaatst.

Mijn vader wilde later de voogdij over zijn kinderen hebben, ik denk mede om zijn gezicht te redden volgens Oosterse begrippen, reden waarom hij jaren juridische strijd leverde tegen de Kinderbescherming in de regio Den Haag.

Ook in Nederland had hij dus te maken met allerlei vormen van strijd. Eveneens op privé vlak met een aantal vrouwen met wien hij mislukte huwelijken was aangegaan. Geen van die vrouwen hadden volwaardig begrip voor zijn verleden en wat daarna kwam. Ware liefde heeft hij nooit met een vrouw kunnen ervaren. Hij leek inderdaad alles verloren te hebben, echter, hij bleef een eervol strijder in hart en nieren tot aan zijn dood, een waarachtig Marinier en vader.

Ondanks dat hij mij tijdens mijn jeugd mij veelvuldig heeft afgeranseld, heb ik hem alles vergeven, nu ik eindelijk middels zijn nu door mij geheel gelezen en overgetypte manuscript hem beter heb leren begrijpen.

Ik zal u verder niet vermoeien met een verhaal over mijn eigen leven, want dat valt buiten het kader van dit boek. In de roman “De tolk van Java” valt er wel wat meer over te lezen.
Adolf Birney heeft in de jaren '80 zijn manuscript bij een behoorlijk aantal uitgevers aangeboden, maar zij allen hebben die geweigerd. Ook vertrouwde hij zijn manuscript aan een aantal kennissen toe, hopende op hulp met de publicatie, echter zonder resultaat. Na de opkomst van het internet, kwamen diverse gedigitaliseerde kopieën ervan in de omloop, zonder uitdrukkelijke toestemming van de erfgenamen.

Dit hele verhaal moge mijns inziens ook de aandacht genieten van politici die nog altijd verzaakt hebben de gewezen strijders op passende wijze te compenseren.

Als nabestaande wil ik niets anders dan de laatste wens van mijn vader in vervulling laten gaan, het publiceren van zijn werk, en wel op de manier zoals hij dat zelf heeft geschapen. Dus heb ik niets in zijn vertelling gewijzigd, behalve wat taalkundige details.

De opbrengst van dit boek zal door mij worden aangewend voor het laten vervaardigen van een gedenksteen welke ik in Nederland te Den Haag op het graf van mijn wijlen moeder, zijn eerste vrouw Anny van Kerkoerle, wil leggen, mede aangezien zijn eigen graf in Spanje te Fuengirola in het ongerede is geraakt. Zodoende is er dan toch een beetje hereniging en rust in deze, ter goedmaking van een ongewenst vernietigend en begriploos verleden.
Het kan voorkomen dat een lezer(es) zich geroepen voelt juridische stappen te ondernemen vanwege mogelijke openbaring van ware namen van personen en instanties, dan wel van openlijke benoeming van gebeurtenissen in dit verhalende geschiedenisboek.

Voordat naar de Rechtbank wordt gestapt is het evenwel mogelijk om e.e.a. in overleg te rectificeren a.d.h.v. geïdentificeerde en geverifieerde stukken. Dan zou ik zeggen, wees dan consistent en doe dat dan ook met al die personen en instanties die zonder uitdrukkelijke toestemming van de erfgenamen van het manuscript kopieën in de papieren en digitale omloop hebben gebracht, inclusief Google Docs en al die websites waar men zich onder voorwaarden of tegen inschrijving het oorspronkelijke document in mogen zien dan wel mogen downloaden.

Deze uitgave in eigen beheer copyright © 1985-2019 George Philip Birney. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de producent.

Ik hoop met dit boek tevens alle Veteranen, van die tijd in voormalig Nederlands Oost Indië, in de stramste houding te mogen salueren.


George Philip Birney, producent